17.—19.11.2017., Split
Global Entrepreneurship Week

Pravila Gewathon 2017

Članak 1. Organizatori

 1. Organizatori
  • Studentski poduzetnički inkubator
  • UPiT | Udruga Programera Informacijske Tehnologije
  • Startup - udruga za poticanje i razvoj IT sektora Splita i regije

Članak 2. Prijava na Hackaton

 1. Natjecatelji se prijavljuju putem obrasca koji je dostupan na www.gewathon.com. U svakoj je prijavi obavezno navesti opće podatke (ime, prezime, broj mobitela, e-mail), kao i dodatne podatke koji se traže.
 2. Moguće je prijaviti se kao pojedinac (Natjecatelj) ili kao Tim. Tim može imati minimalno jednog Natjecatelja, a maksimalno četiri. Dozvoljava se osnivanje timova na dan početka natjecanja.
 3. Zabranjuje se prelazak Natjecatelja iz jednog tima u drugi. Svi Natjecatelji potpisom ovih Pravila daju suglasnost da Organizatori prikupe i obrađuju njihove osobne podatke u svrhu provođenja Hackathona te pristaju na objavu svog imena i prezimena uz Projekt.
 4. Također, Organizatori se obvezuju da će koristiti osobne podatke Natjecatelja u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Članak 3. Preduvjeti za ulazak u natjecanje

Da bi Projekt bio prihvaćen moraju biti ispunjeni sljedeći preduvjeti:

 • programski kod Projekta ne smije biti pripremljen unaprijed (programiranje se vrši isključivo tokom natjecanja)
 • programski kod Projekta mora biti priložen u odgovarajućem git repozitoriju dodjeljenog od strane Organizatora
 • u vrijeme prijave na natjecanje Projekt mora biti u idejnoj/projektnoj fazi
 • dozvoljeni su već postojeći poslovni planovi

Članak 4. Vrijeme održavanja

Hackathon počinje u subotu, 18. studenog u 10:00 sati, a završava 19. studenog u 10:00 sati. Prijave za sudjelovanje su otvorene od dana objave ovih pravila do.

Članak 5. Ocjenjivanje

Da bi bio prihvaćen od strane žirija Projekt mora ispunjavati minimalno jedan od sljedeća dva uvjeta:

 • djelomično razrađen i razvijen Projekt s djelomičnim/kompletnim poslovnim planom
 • potpuno razrađen i razvijen Projekt s djelomičnim/kompletnim poslovnim planom

Ocjena je isključivo subjektivna procjena člana žirija te je konačna i na nju ne postoji mogućnost žalbe.

Svaki Tim/Natjecatelj može predati samo jedno rješenje.

Članak 6.

 1. Svaki Natjecatelj Hackathona podnošenjem prijave pristaje na primjenu ovih Pravila kojima se utvrđuju međusobne obveze Organizatora i Natjecatelja.
 2. Sudjelovanje je dobrovoljno, a Natjecatelji nisu dužni platiti nikakvu naknadu.
 3. Organizatori imaju pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati bilo koji Tim ili Natjecatelja ukoliko krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.
 4. Prihvaćanjem pravila sudjelovanja, Natjecatelji Hackathona u potpunosti se odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 7.

Natjecatelji ovog nagradnog Hackathona ne mogu zahtijevati nagrade u većim iznosima ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Prihvaćanjem ovih Pravila, Natjecatelji ovog Hackathona koji su ujedno i autori programa/radova, Organizatorima daju ovlaštenje da Projekte neograničeno oglašava u tiskanim i elektroničkim medijima u svrhu promocije Hackathona. Nadalje, prijavljeni Natjecatelji prihvaćaju da ih se fotografira, snima i da se njihovo ime, lik i djelo te osobni podaci koriste na gore opisan način u promotivne, komercijalne svrhe, kao i druge svrhe koje nisu u protivnosti sa zakonodavstvom Republike Hrvatske.

Svaki Natjecatelj Hackathona koji je predao Projekt žiriju na ocjenjivanje potvrđuje i jamči da je nositelj svih autorskih i/ili srodnih prava i/ili prava intelektualnog vlasništva na predanom Projektu kao i da Projekt koji prijavljuje na Hackathon ne povređuje bilo koja prava trećih strana. Nadalje, Natjecatelj Hackathona potvrđuje i jamči da treća strana neće prema Organizatorima isticati bilo kakve zahtjeve vezane uz Projekt s kojim je Natjecatelj Hackathona nastupio na događaju. U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba protiv Organizatora pokrene bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih, intelektualnih ili drugih prava vezanih uz prijavljeni Projekt, radove/uratke prijavljenih Natjecatelja, kao i vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u produciranim radovima, Natjecatelj Hackathona se obvezuje pridružiti takvom postupku i potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatore od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku, trećoj strani i Organizatorima nadoknaditi svu nastalu štetu, uključujući ali ne i ograničeno na sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog, arbitražnog ili administrativnog postupka.

Organizatori prijavljene materijale svih Natjecatelja mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet…), ali ih nisu obavezni koristiti u reklamne svrhe.

Članak 8. U slučaju spora

U slučaju spora između Organizatora i Natjecatelja Hackathona, nadležan je stvarno nadležni sud u Splitu.

Članak 9. Mogućnost prekida nagradnog Hackatona

Hackathon može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja u kojem slučaju se isključuje bilo kakva odgovornost Organizatora za štetu.